Tongan

Information about the National Bowel Screening Programme in Tongan.

‘Oku ma’u ‘e Nu’u Sila ‘a e taha ‘o e ngaahi tu’unga mā’olunga taha ‘i māmani ‘i he kanisā ‘o e ngākaú. ‘E hoko hano toutou sivi ‘o e ngākaú ke fakahaofi ai ha ngaahi mo’ui.  ‘E lava o faiato’o e kanisā i hano  ‘ilo tōmu’a.

‘Oku lolotonga tu’uaki ta’etotongi atu ‘a e Polokalama Fakafonua ki hono Sivi ‘o e Ngākaú (National Bowel Screening Programme) ki he kakai katoa ‘o Nu’u Silá ‘o kamata ‘i he 2017. ‘Oku ‘oatu eni ma’á e kakai tangata moe kakai fefine ‘oku nau ‘i he vaha’a ta’u ko e 60 ki he 74, ‘a ia ‘oku nau ‘atā ki he totongi fakapule’anga ki he mo’ui leleí.

‘I he hokosia ko ia ‘a e taimi ke sivi ai koé, ‘e ‘oatu ‘a e tohi fakaafe, moe foomu pea moe ngaahi nāunau sivi ngākau ta’etotongi.

‘Oku fakahoko pē ‘a e siví ‘i ho ‘apí, ‘oku ma’a pea faingofua pē hono fakahokó.

‘E ma’u atu ho’o fuofua tohi fakaafé ‘i loto ‘i he ta’u ‘e ua mei hono fuofua kamata ‘o e polokalamá ‘i ho feitu’u kolo nofo’anga.

Kapau te ke fie talanoa ki ha taha fekau’aki mo e Polokalama Fakafonua ki hono Sivi ‘o e Ngākaú, kātaki ‘o telefoni ki he 0800 924 432 pea kole ke ke lea ki he Kou’otineita Tonga (Tongan Coordinator).

‘Oku totonu ke ke sio ‘i he taimí ni ki ho’o toketaá kapau ‘oku ‘i ai ha ngaahi faka’ilonga ‘i ho ngākaú ‘okú ke hoha’a ki ai.

Page last updated: 31 July 2017